Whitesnake

Whitesnake – Hala Tivoli, Ljubljana, 30. november 2011

https://www.youtube.com/watch?v=gJhDtDKZV_w